Cena bez DPH (Kč)
1 Projednání, posouzení,hlasování komise vč. vystavení dokumentace pro žadatele pro celou klinickou studii (startup) 7 500
2 Projednání dodatečné dokumentace již projednané studie v rámci jednoho zasedání komise 1 000


Ceník platný od 1. 5. 2016

    Cena bez DPH (Kč)
1 Slavnostní sál (hod. pronájmu) 5 000*
2 Knihovna (hod. pronájmu) 2 700*
3 Audiovizuální technika (za akci) 5 000*
  Pouze audio - technika 2 500*
4 Konventní zahrady za 1 hod 1 000*
5 Přednáškový sál (kulečníková místnost) 1 600*


* uvedené ceny jsou pouze orientační

Ceník platný od 1.5. 2016

Krátkodobé odborné stáže (délka trvání do 1 měsíce)

  cena (Kč)
Nelékařský zdravotnické pracovník 240
Lékař 360


Dlouhodobé odborné stáže (délka trvání nad 1 měsíc)

  cena (Kč)
Specializační vzdělání všech lékařských oborů 250


Odborné stáže na akreditovaných pracovištích VNO pro nelékařská zdravotnická povolání..

  cena (Kč)
Všechny obory specializačního vzdělávání 400
Všechny kvalifikační kurzy 60


Odborná praxe studentů

  cena (Kč)
Všechna pracoviště VNO 180


Ceník platný od 1.8. 2017

Částka na osobu a den s DPH.
Uvedené poplatky se nevztahují na osoby z řad vojáků z povolání.
Na poplatky bude vystavena faktura, kterou můžete zaplatit převodním příkazem, kreditní kartou, složenkou nebo v hotovosti v pokladně VN Olomouc,
číslo účtu ČNB 159837881/0710, do údajů pro příjemce uvést jméno a příjmení, var. symbol číslo faktury.

    cena (Kč) poznámka
1 Fakturační cena za pobyt v proti alkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici 2500 Splatnost faktury je 8 dní ode dne převzetí, tj. při odchodu
2 Cena při platbě v hotovosti na místě 1600  


Ceník je platný od 1.5. 2016

Cena je osvobozena o DPH. Platba v hotovosti je uskutečněna a i daňový doklad je klientovi předán při odchodu z protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v jednom vyhotovení, druhé je doloženo spolu se soupisem při odevzdání hotovosti na Ekonomickém úseku Vojenské nemocnice Olomouc.

č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Potvrzení lékařského nálezu pro komerční pojišťovnu 200
2 Výpis (opis) ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu a časové náročnosti
- jednoduchý administrativní výkon (do 10 min.)
- výpis ze zdravotnické dokumentace
90
280
3 Kopie zdravotnické dokumentace
- první strana
- další strana
- oboustranná kopie

60
4
5
4 Poštovné, doporučené s dodáním do vlastních rukou výhradně jen na adresáta 35
5 Nahlížení do zdravotnické dokumentace 200 (za započatých
       30 minut)
6 Vyhledávání zdravotnické dokumentace v archívu 300
7 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den 300


Ceník platný od 1. 5. 2016